Επικοινωνία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Τηλέφωνα: 2542022002 – 2541074843
  • Κινητά: 6973988823 – 6972242728
  • Φαξ: 2542022002
  • Email: info@tzivaeri.eu
 

Στείλτε μας μήνυμα μέσω της φόρμας που ακολουθεί:

“;
$error_message .= ‘Το Email που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το όνομα που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το επίθετο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το τηλέφωνο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;

$error_message .= ‘Το κείμενο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>“;

function clean_string($string) {
$bad = array(“content-type”,”bcc:”,”to:”,”cc:”,”href”);
return str_replace($bad,””,$string);
}

$email_message .= “First Name: “.clean_string($first_name).”\n
“;
$email_message .= “Last Name: “.clean_string($last_name).”\n
“;
$email_message .= “Email: “.clean_string($email_from).”\n
“;
$email_message .= “Phone: “.clean_string($telephone).”\n
“;
$email_message .= “message: “.clean_string($message).”\n
“;

// create email headers

$headers = “MIME-Version: 1.0\r\n”;
$headers .= “Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n”;
$headers .= “From: “.$email_from.”\r\n”.
//$headers .= “Replay-To:”.$email_to_Replay.”\r\n” .”X-Mailer: PHP/” . phpversion();

@mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);

?>

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! Επεξεργαζόμαστε το μήνυμά σας.

“;

// your error code can go here
echo $error_message .”
“;
echo “Παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε.

“;
echo “

“;
}
}else{

echo “

“;

// your error code can go here
echo $error_message .”
“;
echo “Παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε.

“;
echo “

“;
}
}else{
?>

Πληροφορίες επικοινωνίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Τηλέφωνα: 2542022002 – 2541074843
  • Κινητά: 6973988823 – 6972242728
  • Φαξ: 2542022002
  • Email: info@tzivaeri.eu
 

Στείλτε μας μήνυμα μέσω της φόρμας που ακολουθεί:

“;
$error_message .= ‘Το Email που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το όνομα που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το επίθετο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;
$error_message .= ‘Το τηλέφωνο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>

“;

$error_message .= ‘Το κείμενο που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστό.
‘;
?>“;

function clean_string($string) {
$bad = array(“content-type”,”bcc:”,”to:”,”cc:”,”href”);
return str_replace($bad,””,$string);
}

$email_message .= “First Name: “.clean_string($first_name).”\n
“;
$email_message .= “Last Name: “.clean_string($last_name).”\n
“;
$email_message .= “Email: “.clean_string($email_from).”\n
“;
$email_message .= “Phone: “.clean_string($telephone).”\n
“;
$email_message .= “message: “.clean_string($message).”\n
“;

// create email headers

$headers = “MIME-Version: 1.0\r\n”;
$headers .= “Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n”;
$headers .= “From: “.$email_from.”\r\n”.
//$headers .= “Replay-To:”.$email_to_Replay.”\r\n” .”X-Mailer: PHP/” . phpversion();

@mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);

?>

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! Επεξεργαζόμαστε το μήνυμά σας.

“;

// your error code can go here
echo $error_message .”
“;
echo “Παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε.

“;
echo “

“;
}
}else{

echo “

“;

// your error code can go here
echo $error_message .”
“;
echo “Παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε.

“;
echo “

“;
}
}else{
?>